Sutaupytų mokesčių skaičiuoklė

Namo vidutinis buto plotas:

20
100
UAB Kauno butų ūkis Vidutinė rinkos kaina
Administravimas
Namo techninė priežiūra
Šildymo sistemų priežiūra
Viso

Skaičiavimai preliminarūs, susisiekite su UAB Kauno butų ūkiu dėl tikslesnių paslaugų įkainių.
*Vidutinė rinkos kaina paremta pagrindinių administratorių pagal 2018 metų įkainius.
Visos kainos nurodytos su PVM.

Su Kauno butų ūkiu sutaupysite:

Per 1 mėnesį: X

Per 1 metus: X

Per 5 metus: X

News

Dėl legioneliozės prevencijos darbų

Pranešame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 16 d. 0.00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 16 d. 17.00 val., vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu higienos normų HN 24:2003 VII skyriumi dėl legioneliozės prevencijos, Kauno miesto ir Kauno rajono centralizuotame šilumos tiekimo tinkluose bus tiekiamas padidintos temperatūros termofikacinis vanduo (šilumos šaltinyje) iki 80 °C. Padidintos temperatūros termofikacinis vanduo šilumos vartotojus pasieks skirtingu laiku priklausomai nuo šilumos vartotojo vietos, galimas iki 10 val. vėlavimas nuo temperatūros padidinimo šilumos šaltinyje pradžios.

AB “Kauno energija” informacija

Daugiau informacijos: http://www.kaunoenergija.lt/

 

Klientų informavimo pranešimas

KLIENTŲ INFORMAVIMO PRANEŠIMAS

UAB Kauno butų ūkis (toliau “mes” arba “duomenų valdytojas”) tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite. Mes galime pakeisti šio pranešimo turinį bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai.

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad UAB Kauno butų ūkis savo klientų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  • Siekdama teikti klientų aptarnavimo paslaugas;
  • Skolų administravimo tikslais;
  • Gynybai nuo ieškinių ir skundų;
 • Informavimo ir komunikacijos;
 • Tiesioginės rinkodaros, įskaitant nuomonės tyrimų vykdymo tikslais.

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, siekdami  įmonės kaštų optimizavimo ar viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo tikslu. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni.

 Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Patvirtiname, kad UAB Kauno butų ūkyje duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

UAB Kauno butų ūkis teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai. Kitais atvejais, UAB Kauno butų ūkis gali perduoti Jūsų asmens duomenis esant Jūsų sutikimui, atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Jūsų asmens duomenys yra perduodami šiems duomenų tvarkytojams: UAB Kauno vandenys, UAB Kauno švara, UAB Kauno autobusai, UAB Kauno energija, UAB ,,Viena sąskaita”. Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų asmens duomenis tik pagal rašytinius mūsų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Jūsų asmens duomenys tvarkomi paslaugų teikimo metu ir 5 metus po paslaugų teikimo. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB Kauno butų ūkis

Juridinio asmens kodas: 132532496      

Buveinės adresas: Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas

Tel. Nr. 8 800 20 0000

 

Šis informavimo pranešimas peržiūrimas ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę šį dokumentą, informuosime apie pasikeitimus.

Dokumentas patvirtintas 2018-05-24 UAB Kauno butų ūkio generalinio direktoriaus įsakymu Nr.37a.

Paskutinį kartą šis klientų informavimo pranešimas peržiūrėtas 2018 m. gegužės 24 d.

Daugiabučių namų techninės priežiūros reglamentavimo pokyčiai

Gegužės 8 d. įsigaliojo du aplinkos ministro patvirtinti susiję teisės aktai. Tai Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika ir statybos techninio reglamento „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ pakeitimai. Skaityti daugiau

Sudarytas daugiabučių namų finansuojamų atnaujinamų (modernizuojamų) projektų sąrašas

Informuojame, kad Viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai įvertinus paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, sudarė einamaisiais metais finansuojamų atnaujinamų (modernizuojamų) projektų sąrašą.

Atkreipiame dėmesį, jog daugiabučių namų, įtrauktų į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) sąrašą ir nepatekusių į einamaisiais metais finansuojamų namų sąrašą, atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius bus kviečiamas Valstybės paramos sutartį pasirašyti pirmumo tvarka, esant laisvų lėšų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui.

Skaityti daugiau

Švarinimosi akcija „Kaunas tvarkosi 2018“

Trečius metus iš eilės Kauno miestas tęsia gražią tradiciją. Pavasarį pasitinkame su švarinimosi akcija „Kaunas tvarkosi 2018“.

Balandžio 21 dieną (šeštadienį) 10 valandą visi kauniečiai kviečiami prisijungti prie kasmetinės akcijos ir prisidėti prie švaresnio Kauno.

Akcijos taškuose bus įkurti rūšiavimo miesteliai, juose veiks bendrovės „Kauno švara“ ambasados, kuriose kauniečių su savo atžalomis laukia edukaciniai žaidimai, viktorinos, mini dirbtuvėlės.

 

 

Daugiau informacijos: “Kaunas tvarkosi 2018”