Modernizavimo (renovacijos) programa

Daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) programa
Renovacija – tai pastato atnaujinimas, panaudojant įvairias priemones tikslui pasiekti.
Renovacijos tikslas – pasiekti kuo aukštensnę energinio naudingumo klasę, tai yra kuo daugiau sutaupyti šilumos energijos ir praiilginti pastato ilgaamžiškumą.
Darbai, atliekami modernizavime (renovacijoje):
1.Šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas:
-Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas;
-Balansinių ventilių stovams įrengimas;
-Vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas;
-Šildymo vamzdynų, šildymo prietaisų keitimas;
-Individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose;
-Karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas;
-Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas.
2. Langų ir lauko durų keitimas:
-langų keitimas;
-lauko durų keitimas.
3. Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą).
4. Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą.
5. Fasadinių sienų apšiltinimas.
6. Rūsio perdangos apšiltinimas.
7. Cokolio šiltinimas.
8. Alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) įrangos įrengimas.
9. Liftų kapitalinis remontas ir keitimas.
Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:
10. Pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių) keitimas ar pertvarkymas. (Šioms priemonėms skiriamas tik lengvatinis kreditas).
Atnaujinimo žingsniai:
1. Namo atnaujinimo proceso inicijavimas
2. Investicijų plano parengimas
3. Investicijų plano viešas aptarimas
4. Investicijų plano derinimas su BETA
5. Investicijų plano tvirtinimas būsto savininkų susirinkime
6. Paraiškos pateikimas bankui
7. Banko sprendimas
8. Rangovų atranka
9. Kredito sutarties su banku pasirašymas
10. Kredito sutarties įregistravimas NTR
11. Namo atnaujinimo darbai
12. Kredito išmokėjimas
13. Kompensacijos suteikimas
14. Investicijų kompensacija
Valstybė remia modernizavimą (renovaciją) šiais būdais:
 • lengvatinį kreditą, kuriam taikomos 3 proc. dydžio nekintamos palūkanos;
 • nustatyto dydžio kompensaciją:
 • 100 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM*;
 • 100 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ne daugiau nei 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM *;
 • 100 proc. (bet ne daugiau nei 0.35 LTL/m2 be PVM) faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų*;
 • 15 proc. LR Vyriausybės nustatytoms energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms jei yra pasiekiama D energinio naudingumo klasė (sutaupoma 20 proc. energijos sąnaudų šildymui) dar 15 proc jei yra pasiekiama C klasė (sutaupoma 40 proc energijos sąnaudų šildymui);
 • 100 proc. projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, taip pat kreditą bei palūkanas asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo kompensaciją.
 * Nuo 2015 m. sausio 1 d. kompensuojama 50 proc. šių išlaidų dydžio.
Kodėl naudinga daugiabučio namo modernizacija (renovacija)?
 • Padidėja turto vertė
 • Mažiau suvartojama šilumos energija (modernizavus daugiabuti namą sutaupoma iki 50 % šilumos energijos).
 • Pagerėja namo estetinis vaizdas
 • Pagerėja aplinkos sąlygos
 • Palengvėja namo eksploatacija
 • Pratęstas pastato eksploatavimo laikas
 • Sumažinamos priežiūros išlaidos
UAB Kauno komunalinio ir butų ūkio teikiamų paslaugų, susijusių su daugiabučio pastato atnaujinimu, detalus aprašas:
1. Parengia ir suderina techninius dokumentus:
 • atlieka Energetinį auditą ir parengtą Investicijų projektą pristato daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime;
 • išima namo rekonstrukcijos projektavimo sąlygų sąvadą;
 • parengia techninę užduotį Techniniam projektui parengti;
 • atlieka Techninio projekto rengėjų apklausą;
 • paruošia sutartis su atrinktu Techninio projekto rengėju;
 • parengia rangos darbų pirkimo dokumentaciją;
 • organizuoja rangos darbų konkursus;
 • parengia ir suderina rangos darbų sutartis.
2. Parengia bei suderina kredito ir kredito draudimo sutartis.
 
3. Atlieka namo modernizavimo procesų valdymą ir monitoringą:
 • vykdo atliekamų darbų terminų priežiūrą;
 • atlieka rangos darbų sutarties vykdymo kontrolę;
 • pasirašo priėmimo-perdavimo aktus su rangovais;
 • vykdo rangos darbų dokumentacijos pildymo priežiūrą;
 • teikia ir suderina reikiamą dokumentaciją ir ataskaitas su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra;
 • organizuoja namo pripažinimo tinkamu naudoti komisiją.
4. Konsultuoja renovuojamojo namo gyventojus (sutarties galiojimo metu):
 • renovacijos organizavimo, techniniais klausimais;
 • teikia metodinius patarimus ir medžiagą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimams renovacijos klausimais.
 • teikiant ataskaitas Būsto energetinio taupymo agentūrai;
 • šilumos energijos taupymo klausimais;
 • juridiniais būsto renovacijos klausimais.
Išsamesnę informaciją galite rasti paspaudę šias internetines nuorodas:
http://www.betalt.lt
www.atnaujinkbusta.lt
www.bkagentura.lt