Šilumos ir karšto vandens sistemų ūkio priežiūra

Daugiabučio namo šilumos ūkio techninė priežiūra
• šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų namo vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;
• norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;
• pastato šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas,
• reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal namo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;
• prižiūrimi šilumos punkto patalpos elektros tinklai;
• tikrinamas atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimas ir jo plombos bei nurašomi rodmenys.
• bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų stovų atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
• bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki šildymo prietaisų;
• šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų, stovų reguliavimas ir valymas;
• šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
• šildymo sistemos praplovimas;
• šildymo sistemos hidraulinis išbandymas;
• pastato šilumos įrenginių (t.t. šilumos punkto) paruošimas šildymo sezonui;
• aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punkte po įvadinių sklendžių;
• šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;
• tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;
• šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;
• šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu(praplovimo medžiagos užsakovo);
• filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;
• manometrų demontavimas (sumontavimas), atliekant metrologinę patikrą.