Search
Search

Bendri klausimai

Daugiabutis namas –trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų –prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų.

Pagrindinis administratoriaus uždavinys –administruoti namo bendrojo naudojimo objektus –užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ‒patalpųsavininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus pagal LR Civilinį kodeksą, jiems atstovaujant.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaita.

Administratorius turi pateikti tokius duomenis kaip gyventojams priskaičiuoti mėnesiniai mokesčiai, susidarę įsiskolinimai, sukauptos lėšos namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, atnaujinimo darbų planų įvykdymo rezultatai ir kita.

Svarbu, kad administratorius gyventojams aiškiai parodytų, kokius darbus atliko ir kiek tai kainavo. Reguliarus informavimas, ne vien tik kartą per metus, užtikrina sklandų gyventojų ir administratoriaus bendravimą.

Ne vėliau kaip iki vasario 1 d. parengia ir savininkų susirinkimui pateikia tvirtinti metinę savo veiklos ataskaitą (toliau –ataskaita). Ataskaitos ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Ši ataskaita yravieša. Su ja turi teisę susipažinti kiekvienas savininkas.

Ataskaitoje turi būti nurodyta informacija apie pastato ir bendrojo naudojimo objektų esamą būklę, prognozės, metinio valdytojo veiklos plano įgyvendinimo apžvalga ir apimtys, detali informacija apie savininkų gautas ir panaudotas lėšas, susijusias su bendrojo naudojimo objektais, įsiskolinimai ir kita, valdytojo nuomone, savininkams svarbi informacija.

Daugiabučio namo priežiūros metinis ūkinis -finansinis planas–namo administravimo, techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, lifto priežiūros, komunalinių atliekų tvarkymo, bendrojo naudojimo patalpų valymo, žemės sklypo priežiūros paslaugų, ilgalaikiame atnaujinimo plane numatytų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų, darbų ir išlaidų jiems atlikti planas.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ilgalaikis planas (toliau –ilgalaikis atnaujinimo planas) –namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir lėšų planas, sudaromas ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.

Statinio techninės priežiūros tikslas –užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Statinio techninę priežiūrą sudaro:

nuolatinis statinio būklės stebėjimas;
statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;
pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas;
remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Kaupiamosios lėšos –tai gyventojų sutaupyti (sukaupti) pinigai planuojamiems namo atnaujinimo (remonto) darbams. Pastarosios lėšos gali būti naudojamos tik tiksline paskirtimi –namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir pan.) remontui. Šiuos remonto darbus būtina planuoti parengiant ilgalaikių darbų planą, kuriame numatomi konkretūs darbai, planuojamas jų įgyvendinimas laike, apskaičiuojamas lėšų poreikis, numatomas kaupimo terminas ir lėšų kaupimo įmokos dydis. Pagal naująją Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarką numatyta, kad mėnesinė gyventojų įmoka neturi viršyti 5 procentų minimalios mėnesinės algos. Naujojoje lėšų kaupimo tvarkoje nustatytas ir lėšų kaupimas nenumatytiems bendrojo naudojimo objektų defektams, gedimams šalinti, avarijoms likviduoti. Numatyta, kad ši minimalioji kaupiamoji įmoka neturėtų viršyti:

  • daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3000 kv.m, –0,05 Eur/kv.m/mėn.;
  • daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3000 kv.m ir daugiau, –0,03 Eur/kv.m/ mėn.

Sąskaitos

Bendra sąskaita siunčiama kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“ iniciatyva, kad Jums netektų laukti atskirų sąskaitų, siunčiamų skirtingu metu. Todėl bendrovių „Kauno energija“, Kauno butų ūkis, „Kauno švara“, „Kauno vandenys“ vienu adresu teikiamų paslaugų sąskaitos sudedamos į vieną voką ir išsiunčiamos Jums! Šių paslaugų teikėjų sąskaitos siunčiamos ir paštu, ir pateikiamos interneto mokesčių platformoje www.vienasaskaita.lt, kad galėtumėte bet kada jas visas matyti vienu metu ir vienoje vietoje.

Centro „Mano Kaunas“ siunčiamose sąskaitose pateikiamas tik būsto adresas be vardo ir pavardės. Tokia sąskaita turi tokią pačią juridinę galią kaip ir sąskaitos su pateiktu vardu bei pavarde, tokias sąskaitas apmokėti privaloma kaip ir anksčiau. Jeigu abejojate, ar pateikta sąskaita iš tiesų skirta Jums, patikrinkite mokėtojo kodą. Jeigu jis sutampa su mokėtojo kodu, kuris būdavo nurodytas ant ankstesnių sąskaitų, – sąskaita iš tiesų adresuota Jums. Jeigu kyla klausimų, kreipkitės į centro „Mano Kaunas“ Klientų aptarnavimo skyrių. Tiesiog nuo šiol sąskaita už paslaugas pateikiama nurodytu adresu, o ne asmeniui.

Pirmiausia patikrinkite pašto dėžutę, gal visgi joje yra centro „Mano Kaunas“ vokas su šių teikėjų sąskaitomis viduje, nes šių paslaugų teikėjų sąskaitos atskirai NĖRA SIUNČIAMOS! Nepamirškite, kad ant sąskaitos turi būti tik būsto adresas be vardo ir pavardės.

Jeigu pašto dėžutė tuščia, prisiminkite, ar buvote prisijungę prie mokesčių platformos www.vienasaskaita.lt ir ar sutikote, kad popierinės sąskaitos Jums nebūtų siunčiamos, o jas visas gautumėte tik internetu? Jeigu taip, prisijunkite prie platformos ir sąskaitas matysite paskyroje. Jeigu norėsite gauti ir popierines sąskaitas, keliaukite į paskyros nustatymus, pasirinkite skiltį „Mano Kaunas“ paslaugos ir pažymėkite, kad pageidaujate gauti paštu siunčiamas paslaugų teikėjų sąskaitas.

Jeigu pašto dėžutėje voko iš centro „Mano Kaunas“ nėra ir nebuvote prisijungę prie mokesčių platformos internete, skambinkite telefonu 8 800 20 000 arba kreipkitės į kauniečių aptarnavimo centrą.

Nuo šiol Kauno miesto savivaldybės komunalinių įmonių sąskaitos bus sukeltos į partnerių platformą www.vienasaskaita.lt, o tuo elektroninio pašto adresu, kuriuo gaudavote elektronines sąskaitas, sulauksite laiško su prisijungimo informacija. Savitarnos paskyroje matysite pateiktas paslaugų teikėjų sąskaitas, jų detalizaciją ir galėsite visiems tiekėjams atsiskaityti vienu kartu. Platformoje www.vienasaskaita.lt paslauga teikiama NEMOKAMAI, kai atsiskaitote tik už AB „Kauno energija“, UAB Kauno butų ūkis, UAB „Kauno švara“ ir UAB „Kauno vandenys“ teikiamas paslaugas.

Visais atvejais, kai turite klausimų dėl sąskaitų pateikimo, informacijos jose, atsiskaitymo ir kt., kreipkitės į kauniečių aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“ tel. 8 800 20 000. Esame pasiruošę padėti! Kreipkitės net ir tais atvejais, jeigu turite klausimų dėl prisijungimo prie partnerių platformos www.vienasaskaita.lt.

UAB “Ignitis” kiekvieną mėnesį teikia UAB Kauno butų ūkiui duomenis apie daugiabučiuose namuose suvartotus el. energijos kiekius už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją, o UAB Kauno butų ūkis proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai apskaičiuoja įmokas už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją pagal el. energijos tiekėjo pateiktus duomenis.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais (toliau – Nuostatai), administratoriui nėra numatyta prievolė nurašyti el. apskaitos prietaisų rodmenis. Administratoriaus pareiga – proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoti įmokas už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir sutartis su elektros energijos tiekėjais (Nuostatų 8.5. p.). UAB Kauno butų ūkis neturi sutarties su el. energijos tiekėju dėl el. energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo ir deklaravimo, todėl UAB Kauno butų ūkis nenurašo ir nedeklaruoja el. energijos prietaisų rodmenų, tik apskaičiuoja ir paskirsto įmokas už sunaudotą elektros energiją bendrosioms namo reikmėms, bet tai atlieka pagal UAB “Ignitis” pateiktus duomenis,

Papildomai informuojame, kad elektros energijos kainoje, kuri susideda iš keturių dedamųjų (tiekimo, persiuntimo, VIAP ir skirstymo dedamosios), yra įskaičiuotos sąnaudos, reikalingos informacijos apdorojimui, rodmenų nurašymui, paskirstymui, įmokų surinkimui ir skolų išieškojimui, todėl nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti namo valdytoją neatlygintinai vykdyti elektros tiekėjui priklausančią funkciją savo prekei parduoti.

Jeigu nepavyksta prisijungti ar nerandate prisijungimo duomenų, kuriuos siuntėme popierinėje sąskaitoje ar el. paštu, susisiekite su „Viena sąskaita“ tel. 8 700 77007 arba el. p. info@vienasaskaita.lt.

Siųsdami sąskaitas vienu metu viename voke, siekiame ne tik palengvinti sąskaitų pristatymą, bet ir sumažinti popierinės spaudos kiekį, todėl gauti sąskaitas atskirai galimybės nėra. Kiekvienas sutaupytas popieriaus lapas ar popierinės sąskaitos atsisakymas ir prisijungimas prie mokesčių platformos www.vienasaskaita.lt internete Jums bus tik mažytis pokytis, bet visiems gyventojams kartu – galimybė pastebimai prisidėti prie gamtos išteklių saugojimo. Siekime to vieningai drauge.

Jeigu neturite galimybės už paslaugas atsiskaityti internetu, rinkitės kitus atsiskaitymo būdus. O jeigu dvejojate, ar bus patogu – siūlome išbandyti ir įsitikinti. Atsisakyti paslaugos ir rinktis kitus atsiskaitymo būdus visada galėsite susisiekę su centro „Mano Kaunas“ Klientų aptarnavimo skyriumi.

Centro „Mano Kaunas“ ir mokesčių platformos www.vienasaskaita.lt klientai, kurie atsiskaito tik šiems paslaugų teikėjams: AB „Kauno energija“, UAB Kauno butų ūkis, UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno vandenys“, paslauga naudojasi NEMOKAMAI, todėl nieko keisti nereikia. Tiesiog atsiskaitykite patogiai, kaip esate įpratę. Kitais atvejais, jeigu įtraukiate ir kitų paslaugų teikėjų, kainodara priklauso nuo paslaugų teikėjų skaičiaus.

Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) šios bendradarbiaujančios įmonės turi teisę keistis duomenimis, kurie yra būtini kokybiškam paslaugos teikimui užtikrinti. Informacija apie jus perduodama tik ta, kuri tiesiogiai susijusi su paslaugos teikimu, o patys duomenys perduodami imantis visų saugumo priemonių ir prisiimant visą būtiną atsakomybę dėl tyčinio ar netyčinio jų paviešinimo.

Sąskaitų apmokėjimas

Nors laikinai tokia galimybė yra, mes rekomenduojame jungtis prie www.vienasaskaita.lt paskyros ir ten pateikti duomenis, atlikti mokėjimus. Kai Jūsų paskyroje yra tik šie paslaugų teikėjai: AB „Kauno energija“, UAB Kauno butų ūkis, UAB „Kauno švara“ ir UAB „Kauno vandenys“ ir nesate užsisakę jokių papildomų paslaugų, Jums platformoje www.vienasaskaita.lt paslauga teikiama NEMOKAMAI.

Atsiskaityti galite įprastai fizinėse įmokų priėmimo vietose, internetu bei NEMOKAMAI Jums skirtoje partnerių platformoje www.vienasaskaita.lt ar svetainėje http://mano.kaunas.lt paspaudę mygtuką „Sąskaitų apmokėjimas“. Čia prisijungę galėsite matyti paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas ir jiems visiems atsiskaityti vienu kartu! Prisijungimo prie mokesčių platformos duomenys pateikiami kartu su kasmėnesinėmis sąskaitomis tame pačiame voke.

Centro „Mano Kaunas“ komunalinių paslaugų įmonių sąskaitos klientams pateikiamos NEMOKAMAI, taip pat suteikiama nauja galimybė jas apmokėti platformoje www.vienasaskaita.lt NEMOKAMAI. Mokestis už atsiskaitymą grynųjų pinigų priėmimo vietose ar atliekant pavedimą priklauso nuo įmokų surinkėjų taikomos kainodaros.

Tai paprasta. Junkitės prie partnerių platformos www.vienasaskaita.lt arba svetainės http://mano.kaunas.lt, spauskite mygtuką „Sąskaitų apmokėjimas“, suveskite prisijungimo duomenis, kuriuos rasite pateiktus viename voke su sąskaitomis. Prisijungimo duomenys nurodyti tame pačiame sąskaitos lape kaip ir Jūsų būsto adresas! Prisijunkite ir galėsite atsisakyti popierinių sąskaitų, matyti visas sąskaitas internete vienoje vietoje ir atsiskaityti už paslaugas vienu kartu. Juk smagu, kad internete paslaugos teikiamos be darbo valandų!

Atsiskaitant už Kauno miesto savivaldybės komunalinių įmonių sąskaitas partnerių platformoje www.vienasaskaita.lt netaikomas paslaugos administravimo mokestis, kai apmokate sąskaitas tik šių paslaugų teikėjų: AB „Kauno energija“, UAB Kauno butų ūkis, UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno vandenys“. Jeigu Jūsų bankas neapmokestina bankinio pavedimo, sąskaitų apmokėjimas jums nieko NEKAINUOJA! Be to, į savo paskyrą galite įsitraukti ir visus kitus paslaugų teikėjus, kuriems atsiskaitote periodiškai. Daugiau apie paslaugos teikimo sąlygas sužinosite paskyroje. Įsitikinkite, kaip patogu, kai visiems teikėjams galima atsiskaityti vienu kartu.

Perlas Go – mobilioji programėlė skirta patogiam ir nemokamam periodinių ir pavienių sąskaitų apmokėjimui. Su Perlas Go galėsite vienoje vietoje apmokėti sąskaitas už vandenį, dujas, elektrą, šildymą, kabelinę televiziją, darželius, taip pat apmokėti rinkliavas VMI, Sodrai ir t.t. O svarbiausia, kad visa tai galėsite padaryti nemokamai, nes atsiskaitymams netaikomas paslaugos mokestis!

https://www.perlasfinance.lt/perlasgo/

https://www.perlasfinance.lt/terminalai/

Balsavimai

Balsavimą organizuoja namo administratorius.

Jei pageidaujate, jog Jūsų name būtų suorganizuotas balsavimas, kreipkitės į namo administratorių.

• Namo administratorius apie rengiamą balsavimą visuomet skelbia klientų erdvėje;

• Namo laiptinėse.

Įdedant į patalpos savininko pašto dėžutę arba įteikiant asmeniškai.

Kai viena patalpa priklauso keliems savininkams (bendraturčiams), savininkų sutarimu balsuoja vienas patalpos savininkas.

Užpildytą ir pasirašytą biuletenį patalpos savininkas iki balsavimo pabaigos dienos grąžina namo administratoriui biuletenyje nurodytu būdu

Patalpos savininkas ar jo įgaliotas asmuo užpildo biuletenį pagal jame nurodytus reikalavimus, svarstomu klausimu pažymi „pritariu“ ar „nepritariu“, nurodo užpildymo datą ir laiką, pasirašo, nurodydamas vardą ir pavardę. Kai patalpos savininkas yra juridinis asmuo, pasirašo juridinio asmens vadovas arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas atstovas. Kai patalpos savininkas yra fizinis asmuo, jo įgaliojimas pasirašyti kitą asmenį turi būti patvirtintas notarine tvarka. Kai pasirašo įgaliotas asmuo, pridedamas įgaliojimas veikti fizinio ar juridinio asmens vardu.

Balsavimo rezultatus skaičiuoja namo administratoriaus sprendimu ne mažiau kaip iš 3 asmenų sudaryta komisija.

Balsavimas laikomas įvykusiu, jeigu galiojančius biuletenius iki balsavimo pabaigos grąžina daugiau kaip 1/2 patalpų savininkų. Namo administratoriaus komisija, nustatydama, ar balsavimas įvyko (ar sprendimui priimti balsavo pakankamas patalpų savininkų skaičius), skaičiuoja tik pranešime ir biuletenyje nurodytu būdu organizatoriui grąžintus galiojančius biuletenius.

Balsavimo rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo balsavimo pabaigos dienos namo administratoriaus sudaryta komisija įformina komisijos protokole (toliau – protokolas).

• Laikoma, kad sprendimas priimtas, jei daugiau kaip 1/2 patalpų savininkų išreiškė vienodą nuomonę, pagal kurią galima suprasti, ar svarstomam klausimui pritarta, ar ne.

Biuletenis laikomas negaliojančiu, jei jis:

• nepasirašytas patalpos savininko ar jo įgalioto asmens;

• pasirašytas neturint įgaliojimo.

Balsavimui neįvykus, pakartotinis balsavimas tuo pačiu klausimu gali būti organizuojamas vieną kartą, ne anksčiau kaip po 2 savaičių ir ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo neįvykusio balsavimo protokolo paskelbimo dienos.

Pakartotinis balsavimas laikomas įvykusiu, kai galiojančius biuletenius iki balsavimo pabaigos grąžina ne mažiau kaip 1/4 visų patalpų savininkų. Kai pakartotinai balsuojama dėl sprendimų, kuriems priimti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, reikalinga patalpų savininkų balsų dauguma, pakartotinis balsavimas laikomas įvykusiu, kai galiojančius biuletenius iki balsavimo pabaigos grąžina daugiau kaip 1/2 patalpų savininkų.

Įvykusio pakartotinio balsavimo atveju laikoma, kad sprendimas pritarti svarstomam klausimui ar nepritarti priimtas galiojančius biuletenius vienodai užpildžiusių patalpų savininkų balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų patalpų savininkų. Įvykusio pakartotinio balsavimo dėl sprendimų, kuriems priimti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka reikalinga patalpų savininkų balsų dauguma, laikoma, kad sprendimas pritarti svarstomam klausimui ar nepritarti priimtas, jei vienodą nuomonę išreiškė daugiau kaip 1/2 patalpų savininkų.

Namo administratorius tam tikriems klausimams gali organizuoti apklausą. Apklausos tikslas susipažinti su savininkų nuomone iškeltais klausimais. Apklausa nesukelia jokių papildomų pasekmių, nes ja yra išreiškiama tik savininkų nuomonė, o visi sprendimai yra priimami balsavimo raštu metu.

Pastato konstrukcijų priežiūra

Jei neveikia gatvės apšvietimas galite kreiptis į UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ – http://www.kaunogatviuapsvietimas.lt/.

Balkonų įstiklinimui reikia gyventojų sutikimo: susirinkimo ar balsavimo raštu protokolo. Turint namo gyventojų sutikimą vykdomi projektavimo darbai ir išduodamas statybos leidimas.

• Jei atliekant daugiabučio gyvenamojo namo kapitalinį ar paprastąjį remontą statybos darbai bus susiję su bendro naudojimo objektais, tai reikės gauti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą, priimtą Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

• Paprastojo remonto atveju, projektą privaloma parengti tik tais atvejais, kai būtina gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tokius statinio projektus kapitaliniam ar paprastajam remonto atlikti rengia statinio projektuotojai, turintys teisę užsiimti šia veikla. Konkrečiu atveju, dėl projekto parengimo reikia kreiptis į projektuotoją.

• Statybą leidžiančius dokumentus daugiabučio gyvenamojo namo kapitaliniam ar paprastajam remontui atlikti išduoda savivaldybių administracijos. Konkrečiu atveju, parengus atitinkamą statinio projektą, dėl statybą leidžiančio dokumento reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje yra pastatas, administraciją.

• Kokiems atliekamiems paprastojo ar kapitalinio remonto darbams reikalingas statybą leidžiantis leidimas numatyta straipsnyje STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Gyventojų sukauptos lėšos yra naudojamos pagal tikslinę paskirtį – namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, šildymo mazgo ir kt. konstrukcijų) remontui. Šie remonto darbai planuojami parengiant ilgalaikį planą, kuriame numatomi konkretūs darbai, lėšų kaupimo įmokos dydis, lėšų kaupimo trukmė ir kiti aspektai. Ilgalaikį planą ir apskaičiuotą kaupiamosios įmokos tarifą tvirtina butų ir kitų patalpų savininkai teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad dalis sukauptų lėšų gali būti panaudojama ir nenumatytiems darbams, pvz., avarijų atveju atsiradusiems defektams ar inžinerinių sistemų gedimams likviduoti.

Administratorius privalo imtis priemonių, kad pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus būtų išvengta žalos ir grėsmės, jei ją kelia netinkama namo bendrojo naudojimo objektų būklė. Tokiais atvejais bendrasavininkų pritarimas didelės apimties darbams nėra būtinas.

Jeigu bute niekas negyvena, mokėjimo už administratoriaus teikiamas paslaugas sustabdyti negalima. Savininkas privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti.

Inžinerinių tinklų priežiūra

Skambinti tel. 8 800 20 000 (norėdami registruoti gedimą, po sujungimo spauskite 4)

Registruoti gedimą internetu galima užpildant formą.

Seni laidai neatlaiko apkrovų, jie pradeda svilti, dingsta kontaktas, o vartotojai lieka be elektros. Atsiradus būtinybei atnaujinti daugiabučio bendro naudojimo elektros tinklus, organizuojamas namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu, butų savininkai supažindinami su nustatytais elektros instaliacijos defektais bei reikalingų darbų sąmata. Daugumai butų ir kitų patalpų savininkų pritarus remonto darbams, mokestis už juos paskirstomas proporcingai pagal buto plotą, o darbams gali būti panaudotos ir namo kaupiamosios lėšos. Norėdami atnaujinti elektros instaliaciją daugiabučiame name ar bute galite susisiekti su KBŪ specialistais tel. 8 700 40 444 arba e.paštu info@kbu.lt. Daugiau informacijos rasite www.kbu.lt.

• Pagrindinė priežastis, kodėl taip yra – oras, susikaupęs šildymo sistemoje. Tam, kad visų name esančių butų radiatoriai šiltų vienodai, reikia nuorinti viršutinių aukštų radiatorius. Tą nesunkiai galima padaryti ir patiems (kaip tai padaryti žiūrėkite video) arba galite kreiptis į mūsų specialistus. Kartais pasitaiko, kad viršutinių aukštų gyventojai neįsileidžia meistrų arba nepavyksta rasti šių butų savininkų ir patekti į patalpas.

• Taip pat būna atvejų, kuomet gyventojai savo butuose savavališkai prie radiatorių sumontuoja ventilius ir dėl nežinojimo ar tyčia juos užsuka. Dėl to kenčia kitų butų gyventojai, nes radiatoriai šyla netolygiai.

Norėdami atnaujinti vamzdynus daugiabučiame name galite susisiekti su UAB Kauno butų ūkio specialistais tel.8 700 40 444 arba el.paštu info@kbu.lt

Namo aplinka

Jei automobiliai yra statomi neleistinoje vietoje turite kreiptis į policiją arba pranešti el. būdu – https://www.epolicija.lt/

Savivaldybės būstas

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu ir remantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamo turto skyriaus nurodymu, socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomos mokestis buvo perskaičiuotas. Teisės akto el. nuoroda žr.žemiau:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38af15602a5311e78397ae072f58c508/asr

Apie tai, kad savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokestis bus perskaičiuojamas nuomininkams buvo pranešta siunčiamoje sąskaitoje už būsto nuomą.

Gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) aktas su nuomininku nebus papildomai pasirašomas.

Jeigu nuomininkas nesutinka su paskaičiuotu nuomos mokesčiu, turėtų raštiškai kreiptis į nuomotoją, t.y. Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrių.

Perskaičiuotas būsto nuomos mokestis nuomininkmas taikomas nuo 2021 m. vasario 1 d.

Būsto nuomos mokestis paskaičiuotas vadovaujantis savivaldybės būsto ir socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo metodika. Metodikos el. nuoroda žr.žemiau:

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.130798/asr

Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis nebus keičiama.

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizacija)

Pasibaigus daugiabučių renovacijai gyventojai turės grąžinti lengvatinį kreditą su priklausančiomis palūkanomis. Priklausomai nuo finansavimo įstaigos ir kredito grąžinimo sąlygų gali būti taikomas anuitetinis arba linijinis kredito grąžinimo metodas. Mokant už kreditą anuitetiniu būdų mokėjimai paskirstomi vienodai visam laikotarpiui, o taikant linijinį grąžinimo metodą – mokėjimai su laiku mažėja.

Kreditas už atnaujinimo (modernizavimo) darbus apskaičiuojamas priklausomai nuo buto ar kitų patalpų ploto tenkančio bendrosioms investicijoms ir individualių investicijų (pvz. Jūsų bute buvo keičiami langai, statomas elektrinis boileris ir pan.). Kreditas už atnaujinimo (modernizacijos) darbus mažinamas suteikus valstybės paramą ir kompensavus atitinkamą procentinę dalį investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Valstybės paramos dydis priklauso nuo tuo metu galiojančių teisės aktų reglamentuojančių daugiabučių namų renovacijos procesą.

Gyventojai turi teisę grąžinti jiems suteiktą kreditą (ar jo dalį) anksčiau laiko t.y. netaikant jokių papildomų mokesčių. Anksčiau laiko grąžinamą kreditą sudarys – grąžinamo kredito dalis, atidėtų palūkanų suma ir einamųjų palūkanų suma einamuoju laikotarpiu. Butų ir kitų patalpų savininkai norintys grąžinti kreditą su priklausančiomis palūkanomis turi pateikti prašymą raštu būsto administratoriui.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensaciją ir norintys, kad jiems butų apmokėtas kreditas su priklausančiomis palūkanomis už daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) turi kreiptis į seniūniją dėl kredito ir palūkanų už daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) apmokėjimo. Kreipiantis į seniūniją pažymos reikia pristatyti preliminarų kredito ir palūkanų grąžinimo grafiką (ji pateikia būsto administratorius arba kredito įstaiga). Gautą pažymą reikia pristatyti būsto administratoriui.

Kaip tapti klientu?

Užpildykite užklausą.

Kreipkitės el. paštu – info@kbu.lt.

Kontaktai

„Mano Kaunas“ kauniečių aptarnavimo centras – nemokamas tel. 8 800 20 000.

Avarinių darbų registravimas visą parą – nemokamas tel. 8 800 20 000 (norėdami registruoti gedimą, po sujungimo spauskite 4).

El. paštu – info@kbu.lt.

UAB Kauno butų ūkio kontaktų centras

Gedimo registravimas