Search
Search

SVARBI INFORMACIJA DĖL BENDRO NAUDOJIMO ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO

Pastaruoju metu daugelyje Kauno butų ūkio administruojamų namų ESO keičia bendro naudojimo elektros energijos apskaitos prietaisus. Keičiant apskaitos prietaisą nurašomas faktinis elektros energijos suvartojimas. Dažnu atveju faktinis suvartojimas yra didesnis negu anksčiau deklaruotas, tokiu atveju gyventojams priskaičiuojamas mokestis už susidariusį skirtumą.

Pateikiame aktualią informaciją bei susidariusios situacijos paaiškinimą

UAB “Ignitis” kiekvieną mėnesį teikia UAB Kauno butų ūkiui duomenis apie daugiabučiuose namuose suvartotus el. energijos kiekius už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją, nurodydami skaitiklio rodmenis NUO-IKI, o UAB Kauno butų ūkis proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai apskaičiuoja įmokas už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją pagal UAB “Ignitis” pateiktus duomenis (rodmenis).
UAB Kauno butų ūkis nenurašo ir nedeklaruoja el. apskaitos prietaisų rodmenų, kadangi vadovaujantis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais (toliau – Nuostatai), administratoriui nėra numatyta prievolė nurašyti el. apskaitos prietaisų rodmenis. Administratoriaus pareiga – proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoti įmokas už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir sutartis su elektros energijos tiekėjais (Nuostatų 8.5.p.). Pažymėtina, kad UAB Kauno butų ūkis neturi sutarties su el. energijos tiekėju dėl el. energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo ir deklaravimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad elektros energijos kainoje, kuri susideda iš kelių dedamųjų (tiekimo, persiuntimo, VIAP ir skirstymo dedamosios), yra įskaičiuotos sąnaudos, reikalingos informacijos apdorojimui, rodmenų nurašymui, paskirstymui, įmokų surinkimui ir skolų išieškojimui, todėl nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti namo valdytoją (namo Administratorių) neatlygintinai vykdyti elektros tiekėjui priklausančią funkciją savo prekei parduoti.
Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo 39 str. 4. p. numatyta, kad skirstomųjų tinklų operatoriaus pareiga yra atlikti jam priklausančiais skirstomaisiais tinklais persiunčiamos elektros energijos matavimus, perduoti apskaitos prietaisų rodmenis perdavimo sistemos operatoriui ir rinkos dalyviams teisės aktų nustatyta tvarka. Teisės aktai įpareigoja skirstomųjų tinklų operatorių pateikti vartotojų suvartojimo duomenis el. energijos tiekėjui – tai yra neatsiejama skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamos persiuntimo skirstomaisiais tinklais paslaugos dalis. Duotuoju atveju, AB Energijos skirstymo operatorius (toliau – ESO), kaip skirstomųjų tinklų operatorius, turi pateikti vartotojų el. skaitiklių rodmenis UAB “Ignitis”, kaip visuomeniniam elektros energijos tiekėjui.
Pastaruoju metu daugelyje daugiabučių namų ESO įrengia nuotolinio duomenų nuskaitymo el. energijos apskaitos prietaisus bei užfiksuoja faktiškai suvartotos bendrosios namo reikmėms elektros energijos rodmenis, kuriuos perduoda visuomeniniam el. energijos tiekėjui UAB “Ignitis”. O UAB “Ignitis” pateikia duomenis (rodmenis) UAB Kauno butų ūkiui mokesčio paskaičiavimui už el. energiją bendroms namo reikmėms.
UAB “Ignitis” keletą metų UAB Kauno butų ūkiui teikė daugiabučių namų suvartotos elektros energijos bendrosioms namo reikmėms kiekį pagal vidutinį suvartojimą. Pasirodo, kad realus el. energijos bendroms namo reikmėms suvartojimas daugiabučiame name skiriasi nuo to, kurį anksčiau deklaruodavo UAB „Ignitis”, todėl ir susidarė didelis suvartotos el. energijos skirtumas. UAB Kauno butų ūkis neturi duomenų kokiu dažnumu buvo patikrinami elektros apskaitos prietaisų rodmenys ir kaip buvo apskaičiuotas vidutinis daugiabučio namo elektros energijos suvartojimas. Į šiuos klausimus turėtų atsakyti ESO ir UAB “Ignitis”.

Susiję straipsniai