Search
Search

Pastatų renovacija – ir oro taršos mažinimo priemonė

2015-12-16 Jungtinių Tautų būstinėje Ženevoje vykstančioje Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Strategijos ir peržiūros darbo grupės sesijoje svarstomi aktualūs oro taršos mažinimo klausimai, tarp jų – ir teigiama pastatų renovacijos įtaka aplinkos oro kokybei.

Šios sesijos metu Lietuva oro taršos mažinimu ypač susirūpinusiai tarptautinei bendruomenei pristatė ne tiesiogiai aplinkos oro taršai mažinti skirtą nacionaliniu mastu įgyvendinamą priemonę, bet parodyti tai per veiksmingai vykdomos pastatų renovacijos pažangą įgyvendinant Daugiabučių namų modernizavimo programą. Pastatų renovacija – ne tik energijos vartojimo efektyvumo didinimo, bet ir su šiuo didinimu glaudžiai susijusio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir oro taršos mažinimo, oro kokybės gerinimo priemonė.

Renovuotuose pastatuose sunaudojama 50–70 proc. mažiau energijos, mažesniam energijos kiekiui pagaminti sunaudojami mažiau kuro, o deginant mažesnį kiekį kuro, mažiau išmetama ir šiltnamio dujų, ir oro teršalų. Vieno pastato renovacija prie išmetamo anglies dvideginio kiekio sumažinimo prisideda apie 54 t per metus. Preliminariai skaičiuojama, kad dėl renovacijos 2016–2020 m. į aplinkos orą turėtų būti išmesta mažiau azoto oksidų (apie 7 proc.), sieros dioksido (1 proc.), smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) (3 proc.) ir net amoniako bei lakiųjų organinių junginių.

Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija – pirmoji teisiškai privaloma tarptautinė priemonė, skirta kovoti su oro taršos problemomis plačiu daugiašaliu pagrindu. Tai pagrindinė konvencija, nustatanti tarptautinio bendradarbiavimo bendruosius principus oro taršos mažinimo klausimais bei institucinę sistemą, apjungiančią mokslą ir politiką.

Kartą per metus vykstančioje sesijoje (ši sesija – 53-ioji) svarstomi konvencijos įgyvendinimo pažangos, mokslinių tyrimų rezultatai, aptariama aktuali tolimesnė veikla, dalinamasi gerąja oro taršos valdymo atskirose šalyse praktika.

Šaltinis  Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos visuomenės informavimo skyrius

Susiję straipsniai